Általános szerződési feltételek
Általános szerződési feltételek

VISZONTELADÓI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen dokumentum az XPSR KFT (székhely: 4030 Debrecen, Rigó u. 1., cégjegyzékszám: 09-09-023883 (Hajdú-Bihar Megyei Cégbíróság), adószám: 22919779-2-09) mint Forgalmazó (a továbbiakban: Forgalmazó) és szerződött magyarországi viszonteladó partnerei (a továbbiakban: Viszonteladó) közötti viszonteladói ügyletek általános szerződési feltételeit tartalmazza.

A jelen Általános Szerződési Feltétel (a továbbiakban: ÁSZF) a Forgalmazó és a Viszonteladó közötti valamennyi – írásban, szóban vagy ráutaló magatartással (megrendeléssel) megkötött – viszonteladói szerződésnek részévé válik, kivéve, ha a Felek írásban megkötött egyedi megállapodása eltérő szerződési feltételt állapít meg. Ha az általános szerződési feltétel és az egyedi szerződési feltétel egymástól eltér, ez utóbbi válik irányadóvá.

1.  A viszonteladói szerződés tárgya

1.1. Forgalmazó – mint nagykereskedelmi tevékenységet folytató gazdasági társaság – a jelen ÁSZF rendelkezései szerint szóban, írásban, vagy a Forgalmazó elektronikus kereskedelmi felülete útján biztosítja Viszonteladó részére az általa forgalmazott termékek (a továbbiakban: Termékek) nagykereskedelmi áron történő vásárlásának lehetőségét.

1.2. Viszonteladó kizárólag a Forgalmazó által forgalmazott Termékek értékesítési engedélyével is rendelkező, kis-, vagy nagykereskedelmi tevékenységet végző vállalkozás lehet. Viszonteladó a Forgalmazó viszonteladói adatbázisában történő regisztráció során köteles igazolni (cégkivonattal, üzlet működési engedélyével, stb.), hogy jogosult a Termékek kis-, vagy nagykereskedelmi forgalmazásával foglalkozni. Viszonteladó hozzájárul ahhoz, hogy mint igazolt partnert a Forgalmazó viszonteladói adatbázisában rögzítse, róla adatokat tároljon.

1.3. Viszonteladó a jelen ÁSZF rendelkezései alapján jogosult a Termékeket a Forgalmazótól – kizárólagosan kis-, vagy nagykereskedelmi tevékenységként végzett továbbértékesítési céllal – nagykereskedelmi áron megvásárolni.

A megrendelt áru átvételi és teljesítési helye – amennyiben a felek külön megállapodásban másképp nem rendelkeznek – a Forgalmazó székhelye (4030 Debrecen, Rigó u. 1.).

1.4. Viszonteladó szavatolja, hogy a termékeket nem exportálja vagy tranzitálja, ha gyanítható, hogy azokat nukleáris, vegyi vagy biológiai fegyverekkel kapcsolatban, vagy rakétatechnológia céljára használják fel, ezen kívül nem szállít egyetlen olyan vállalatnak sem, amely bármely, a termék származási helye szerinti állam Tiltott Személyek Listáján szerepel. Viszonteladó szavatolja, hogy export értékesítés esetén betartja mind Magyarország, mind a fogadó állam valamennyi rendelkezését.

1.5. A Forgalmazó jogosult a Viszonteladó részére személyre szabott kereskedelmi feltételeket kialakítani, illetve azokat módosítani vagy megszüntetni.

1.6. A Forgalmazó és a Viszonteladó közötti elektronikus kereskedelem során a Viszonteladó nem minősül az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében fogyasztónak.

1.7. A Viszonteladó kötelezettséget vállal arra, hogy a viszonteladói szerződés tartama alatt a bemutatott és igazolt cégnyilvántartási, illetve egyéni vállalkozói jogállását nem szünteti meg. Amennyiben Viszonteladó vállalkozása átalakul, illetve a tulajdonosok vagy az ügyvezetés személyét érintő változás következik be, köteles ezt a körülményt a változásról szóló döntéssel egyidejűleg jelezni Forgalmazó felé. Forgalmazó fenntartja magának a jogot, hogy ilyen esetekben belátása szerint döntsön a jelen szerződés továbbviteléről, módosításáról vagy megszüntetéséről. Viszonteladó a módosítás bejegyzésének hatályba lépése után köteles a vonatkozó végzést 8 naptári napon belül bemutatni Forgalmazó felé. Az itt megjelölt értesítés elmaradása súlyos szerződésszegésnek minősül. Az értestés elmaradása miatt eredő károkért a Viszonteladó eredeti tulajdonosai felelnek, azok kézfizető kezesi kötelme nem szűnik meg.

1.8. Viszonteladó 3. személyek felé történő értékesítéskor a saját nevében jár el és a Forgalmazót nem hozhatja kapcsolatba olyan termékkel, amely nem tárgya a jelen szerződésnek. Viszonteladó nem jogosult olyan kijelentést tenni vagy bármilyen módon eljárni, amellyel bármilyen kötelezettséget vállal a Forgalmazó nevében.

1.9. A Forgalmazónak a Termékekre vonatkozó ajánlatai kötelezettség nélkül és a Termék gyártójának, illetve beszállítójának teljesítésétől függően állnak fenn.

1.10. Forgalmazó támogatást nyújthat a Viszonteladó részére, különösen a Termékek forgalmazásával kapcsolatos tanácsadási tevékenység valamint a marketing, reklám és PR tevékenység terén.

2.  A Termékek ára

2.1. A Termékek árait a Forgalmazó viszonteladói árlistája illetve online értékesítési rendszere (a továbbiakban: viszonteladói árlista) tartalmazza. Viszonteladó a viszonteladói árlista, illetve a személyre szabott kereskedelmi feltételek alapján jogosult vásárolni.

2.2. A viszonteladói árlistában rögzített ellenérték összegét a Forgalmazó bármikor jogosult egyoldalúan megváltoztatni. Viszonteladó az árváltoztatást köteles tudomásul venni.

2.3. Forgalmazó az aktuális viszonteladói árlistáját elektronikus úton eljuttatja a Viszonteladóhoz és / vagy az árakat tartalmazó adatbázishoz hozzáférést biztosít a Viszonteladó számára.

2.4. A viszonteladói árlista és annak adatai, valamint a Viszonteladó elektronikus rendelési felületének tartalma üzleti titkot képeznek. Viszonteladó a birtokába jutott adatokat kizárólag a Forgalmazó felé történő megrendeléseihez használhatja fel azokat harmadik személy részére nem teheti hozzáférhetővé, e kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.

2.5. A Forgalmazó fenntartja a jogot arra, hogy a megrendelt és visszaigazolt Termékek árát megváltoztassa, amennyiben a megrendelés visszaigazolását követően – árfolyamváltozás, illetve a gyártó vagy a beszállító részéről történt áremelés következtében – a forgalmazói költség növekedése következett be. Ezt a körülményt a Forgalmazó – a Viszonteladó kérésére – igazolni köteles. Forgalmazó lehetőséget biztosít a megrendelt és visszaigazolt Termékek árának megváltoztatása esetén a megrendelés módosítására, attól való elállásra.

2.6. A Forgalmazó viszonteladói árlistája a weboldalra történt feltöltéssel lép hatályba. Forgalmazó a Viszonteladót ért, nem hatályos árlista használatából eredő károkért nem tehető felelőssé.

2.7. A webáruházban feltüntetett árak nem tartalmazzák az aktuális általános forgalmi adó (ÁFA) értékét, tehát a nagykereskedelmi gyakorlat szerinti nettó összegek.

Forgalmazó mindent megtesz azért, hogy árlistája hibáktól illetve tévedésektől mentes legyen. Az esetleges hibákból, tévedésekből eredő károkért Forgalmazó nem tehető felelőssé.

3. Rendelési feltételek

3.1. Viszonteladó a Forgalmazó felé megrendelését telefonon, írásban vagy elektronikus úton (a Forgalmazó elektronikus nagykereskedelmi rendszerében történő megrendelés útján) küldiheti el. A Viszonteladónak a Forgalmazó elektronikus nagykereskedelmi rendszerébe történő belépéshez regisztrálnia kell magát és a sikeres regisztrációt követően, a kapott jelszó alkalmazásával tudja megrendelését megküldeni.

3.2. A hibásan vagy hiányosan megküldött megrendelésekért a Forgalmazó felelősséget nem vállal.

3.3. A megrendelések beérkezése nem jelenti a megrendelések automatikus elfogadását. A megrendelés elfogadásáról Forgalmazó a Viszonteladónak megrendelés-visszaigazolást küld.

3.4. Forgalmazó a Viszonteladó megrendelését raktáron lévő szabad készlet esetén teljesíti, amennyiben a teljesítésnek semmilyen további akadálya nem áll fenn (pl. a Viszonteladónak nincs lejárt tartozása). Lejárt tartozás esetén a Forgalmazó nem teljesít újabb megrendelést a Viszonteladó részére.

3.5. Forgalmazó az általa forgalmazott, az árlistán szereplő, de készleten nem lévő Termékek szállítási határideje tekintetében – ideértve különösen a Termék gyártójának, illetve beszállítójának nem szerződésszerű teljesítésből adódó esetleges késedelmeket – nem vállal felelősséget. Viszonteladó harmadik személyek felé nem jogosult semmilyen teljesítési illetve egyéb kötelezettséget vállalni a Forgalmazó nevében.

3.6. A Forgalmazó a megrendelést részszállítással is jogosult teljesíteni (a beszállító teljesítésétől függően), a részteljesítésről a Viszonteladót előzetesen értesíti.

3.7. A Forgalmazó nem felelős a megrendelés teljesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, amennyiben az a Forgalmazó beszállítójának teljesítésének elmaradásával vagy késedelmével függ össze.

3.8. Viszonteladó a megrendelését a megrendelés napján 16 óráig, vagy amennyiben az nem munkanapra esik, akkor az azt követő első munkanapon 10 óráig mondhatja le jogkövetkezmények nélkül. A megrendelés lemondása kizárólag írásban (a megrendelési információkat tartalmazó mellékletben található e-mailben) érvényes. Ezt követően érkezett lemondás esetén a Viszonteladó lemondási díj fizetésére köteles. A lemondási díj a Termék bruttó értékének 10%-a. A lemondási díj felszámításától a Forgalmazó a Viszonteladó kérésére eltekinthet. Forgalmazó jogosult a megadott határidőn túl beérkező lemondást elutasítani.

3.9. Amennyiben a Forgalmazó a lemondást nem fogadja el, úgy a erről a tényről haladéktalanul tájékoztatja a Viszonteladót, aki köteles a megrendelt Terméket átvenni és a vételárat a Forgalmazónak megfizetni.

4. Fizetési feltételek

4.1. A megrendelt Termékek ellenértékét Viszonteladó átutalással fizeti meg. Amennyiben a Forgalmazó nem biztosít halasztott fizetési lehetőséget a Viszonteladónak, úgy a megrendelt Termékek átvételére illetve kiszállítására csak azt követően kerülhet sor, hogy ha a megrendelt Terméket ellenértékét a Viszonteladó a megrendelés visszaigazolását követően átutalta és az a Forgalmazó bankszámláján teljes egészében jóváírásra került. A megrendelt Termékek utánvétellel történő értékesítéskor a Forgalmazó jogosult az utánvételi díjat Viszonteladóra hárítani, mely összeget a megrendelt Termék számláján feltüntet.

4.2. Amennyiben a Forgalmazó a Viszonteladónak halasztott fizetési lehetőséget biztosít, a Viszonteladó a számla kiegyenlítését a számlán feltüntetett határidőben köteles teljesíteni. Viszonteladó fizetési késedelme esetén Forgalmazó jogosult a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot érvényesíteni. A 30 napot meghaladó mértékű késedelem súlyos szerződésszegésnek minősül.

4.3. A Forgalmazó a megrendelt Termékek vételárát és – kiszállítás esetén – szállítási díját tartalmazó számlát a termékkel egyidejűleg adja át a Viszonteladó részére. A Viszonteladó a Forgalmazó által kiállított számlát annak beérkezését követően haladéktalanul köteles ellenőrizni. Amennyiben a számla nem megfelelően került kiállításra, a Viszonteladó az átvételt követő 8 napon belül írásbeli reklamáció mellett visszaküldheti a Forgalmazó részére, ebben az esetben a Forgalmazó köteles helyesbítő számlát kiállítani és azt a Viszonteladó részére megküldeni. A számlával kapcsolatos reklamáció nem jogosítja fel a Viszonteladót a Termékek ellenértékének és a szállítási díjnak a visszatartására.

4.4. Halasztott fizetési kedvezmény biztosítása esetén a Viszonteladó a fizetési kötelezettség fedezetének igazolására, illetve biztosíték nyújtására köteles. A halasztott fizetési kedvezmény külön megállapodás tárgyát képezi.

4.5. A Viszonteladó fizetési kötelezettsége csak és kizárólag akkor minősül teljesítettnek, ha a számla összege a Forgalmazó bankszámláján teljes egészében jóváírásra került.

4.6. Forgalmazó jogosult a Viszonteladóval szembeni követelését 3. személyre engedményezni illetve a tartozás fennállásának tényéről 3. személynek felvilágosítást adni.

4.7. Az átvett, de ki nem fizetett Termék tulajdonjoga a vételár teljes kifizetéséig a Forgalmazót illeti. A tulajdonjog-fenntartás tartama alatt a Viszonteladó köteles tűrni a Forgalmazó részéről minden, a tulajdonjog érvényesítése érdekében tett intézkedést.

4.8. A ki nem fizetett Termékkel történő egyéb rendelkezés büntetőjogi felelősségre vonást is maga után vonhat.

5. Termék átadása-átvétele

5.1. Viszonteladó a megrendelt Termékeket a Forgalmazó központi raktárában veheti át, vagy igény esetén kérhet kiszállítást. Viszonteladó az átadás-átvétel megtörténtét minden esetben köteles rögzíteni a szállítólevélen, vagy számlán.

5.2. A szállítási költséggel kapcsolatos információk és díjak a Forgalmazó weboldalán találhatók meg.

5.3. A Termékek tételes átvétele, mennyiségi és minőségi szempontból (sérülésmentes csomagolás) történő ellenőrzése – kiemelten a jótállási jegyek meglétének vizsgálata – a Viszonteladó kötelezettsége. Eltérés esetén (mennyiségi eltérés, hiányos vagy sérült csomagolás stb.) az eltérés tényéről a Viszonteladó köteles írásban (faxon vagy e-mailben) értesíteni a Forgalmazót az átvételt követő 48 órán belül. Az értesítésben fel kell tüntetni a megrendelés azonosítóját, a megrendelés és a szállítmány közötti eltérés pontos természetét a Termékek számát és típusát megjelölve. Amennyiben a Forgalmazó ilyen értesítést nem kap, úgy a fenti határidő leteltével a Forgalmazó a megrendelést teljesítettnek tekinti, és a későbbiekben az eltérésre alapozott reklamációt nem fogad el. Hiányos vagy hibás szállítmány esetében a Forgalmazó a Viszonteladó értesítésétől számított 30 napon belül – saját döntése alapján – pótszállítmányt vagy jóváírást végez a Viszonteladó számláján.

6. Szállítási feltételek

6.1. A Forgalmazó által forgalmazott Termékekre – a fogyasztók irányában – a Ptk. jótállási és szavatossági valamint az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet szabályai vonatkoznak. A Forgalmazó által forgalmazott termékekre tipikusan 12 hónap kötelező jótállási idő vonatkozik, a jótállási időtartamról és a jótállás feltételeiről a Termékhez mellékelt jótállási jegy ad tájékoztatást. A jótállási határidő a Termék fogyasztó részére történő átadásának napjával kezdődik (jótállási jegyen feltüntetett dátum). Az ettől eltérő jótállási időtartamot iletve feltételt az átadott számla vagy jótállási jegy tartalmazza. Ha a gyártó a Termékre a rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a Forgalmazót illetve a Viszonteladót megillető jogok a fogyasztói szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra.

6.2. A Viszonteladó köteles az általa a fogyasztók részére értékesített Termékekhez a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kitöltött jótállási jegyet mellékelni.

6.3. A Forgalmazó garantálja a Viszonteladó számára, hogy az általa szállított Termékek megfelelnek az általános termékleírásuknak, továbbá nem üzemképtelenek az első üzembehelyezésekor. A garancia érvényét veszti, ha a Termékeket módosítják, átalakítják vagy azt bármilyen szokatlan fizikai vagy egyéb hatásnak teszik ki. A Forgalmazó kizárólagos kötelezettsége ezen garancia érvényesítése esetén az adott Termék kicserélése, amennyiben a Viszonteladó a Termék hibáját igazolja és a terméket visszaszállítja a Forgalmazónak.

6.4. A Forgalmazó semmilyen más, kifejezett vagy beleértett garanciát nem vállal a Viszonteladóval szemben a Termékekre.

6.5. A Forgalmazó nem felel a Viszonteladóval szemben az olyan garanciális igényekért, amelyek abból erednek, vagy amelyeket arra alapoznak, hogy a Terméket nem a rendeltetésének megfelelő módon és környezetben üzemeltették.

6.6. A fogyasztótól átvett hibás Termékek esetén a Viszonteladó köteles 1 munkanapon belül a Forgalmazót írásban (e-mail-ben) értesíteni, illetve az átvett hibás Terméket és dokumentumokat (számlamásolat, jótállási jegy) részére eljuttatni.

6.7. A Viszonteladó által értékesített készülékek jótállási időn belüli javítása a készülékek vonatkozásában – amennyiben a jótállási feltételek fennállnak – a Forgalmazónál, vagy a gyártó illetve a Forgalmazó javítószolgálatán (szervizén) keresztül történik. A Forgalmazó hivatalos javítószolgálata a Termékhez tartozó jótállási jegyen vagy a Forgalmazó weblapján kerül feltüntetésre.

7. Adatkezelés

7.1. A Forgalmazó kizárólag a viszonteladói szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli a Viszonteladó azonosításához szükséges és elégséges – a Viszonteladó által önkéntesen közölt – azonosító adatokat. A Forgalmazó az adatkezelés során a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával jár el. Az adatkezelésről és az adatok védelméről szóló Adatvédelmi Nyilatkozat megtekinthető az Forgalmazó internetes oldalán.

7.2. Viszonteladó hozzájárul ahhoz, hogy a Forgalmazó a viszonteladói adatbázisában nyilvántartsa. A Forgalmazó viszonteladói adatbázisában való regisztrálással az Adatvédelmi Nyilatkozat a Viszonteladó részéről elfogadottnak tekintett.

A Viszonteladó köteles betartani és alkalmazni minden alkalmazandó adatvédelmi jogszabályt abban az esetben, ha vásárlói adatokat ad át a Forgalmazónak, továbbá vállalja, hogy a vásárlót ellátja minden vonatkozó információval az adatok átadásával, felhasználásával, tárolásával, megóvásával illetve az azokhoz való hozzáféréssel kapcsolatban.

8. A viszonteladói szerződés megszűnése

8.1. A viszonteladói szerződést mind a Forgalmazó mind a Viszonteladó jogosult azonnali hatállyal felmondani, ha a másik fél szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegi.

8.2. Forgalmazó jogosult a viszonteladói szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben is, ha a Viszonteladó által működtetett üzlet létesítéséhez, üzemeltetéséhez szükséges engedélyeket az illetékes hatóság nem adja meg, vagy a már engedélyezett jogokat a hatóság utólag korlátozza, vagy a már kiadott engedélyeket visszavonja, a Viszonteladó csődöt jelent be, vagy vele szemben felszámolási eljárás vagy végrehajtási eljárás indul, illetve a Viszonteladóhoz vagyonfelügyelőt rendelnek ki.

Amennyiben a viszonteladói szerződés azonnali hatályú felmondására a Viszonteladó súlyos szerződésszegése következtében került sor, úgy Forgalmazó jogosult a Viszonteladó minden további megrendelését visszautasítani és a Viszonteladó valamennyi fennálló tartozását lejárttá tenni.

A viszonteladói szerződés megszűnik, ha vis major miatt a forgalmazás lehetetlenné válik, vagy jelentős mértékben korlátozódik.

Az azonnali hatályú felmondást a másik féllel közölni kell. A viszonteladói jogviszony az azonnali hatályú felmondás közlésének napján megszűnik.

8.3. A viszonteladói szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Forgalmazó és a Viszonteladó haladéktalanul, de legkésőbb a jogviszony megszűnését követő 10 napon belül köteles teljeskörűen elszámolni és a fennálló, ki nem egyenlített tartozást ezzel egyidejűleg kiegyenlíteni.

Viszonteladó köteles az általa a Forgalmazótól bármely jogcímen átvett összeggel, árukészlettel, és minden egyéb a Forgalmazó tulajdonát képező eszközzel elszámolni és azokat a Forgalmazónak visszaszolgáltatni. A ki nem fizetett Termékeket a Forgalmazó a szerződés megszűnésével egyidejűleg – a tulajdonjog-fenntartás alapján – jogosult elszállítani.

8.4. A szerződésszegés jogkövetkezményeire egyebekben a Polgári Törvénykönyv szabályai irányadóak.

9. Biztosítékok

9.1. Halasztott fizetési lehetőség biztosítása esetén illetve a szokványostól eltérő mennyiségű vagy fizetési határidejű megrendelés esetén a Forgalmazó jogosult a megrendelés teljesítését további, biztosíték (a Forgalmazó részére azonnali beszedési megbízási lehetőség biztosítása a Viszonteladó bankszámláihoz, tulajdonosi/vezető tisztségviselői kezességvállalás, jelzálogjog, bankgarancia) nyújtásához kötni.

10. Az ÁSZF hatálya, módosítása

10.1. A jelen ÁSZF hatálybalépéséről és rendelkezéseiről a Forgalmazó valamennyi Viszonteladóját írásban tájékoztatja továbbá elektronikusan elérhető és letölthető formátumban a honlapján folyamatosan megismerhetővé teszi.

10.2. A Forgalmazó bármikor jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani. A módosítás a Forgalmazó internetes oldalán történt megjelenés időpontjától lép hatályba, így az ez előtti megrendelésekre nem vonatkozik. A módosítás tényéről a Forgalmazó az internetes oldalon tájékoztatja a Viszonteladót

11. Értesítések, kommunikáció

11.1. A viszonteladói szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatokat írásban lehet megtenni. A nyilatkozat akkor tekinthető közöltnek, ha a másik fél részére – az átvétel igazolásával – személyesen átadták, továbbá tértivevényes postai kézbesítés esetén a tértivevényen feltüntetett átvétel időpontjában, nem tértivevényes ajánlott küldemény esetében pedig a postára adást követő 5. munkanapon.

11.2. A postai küldeményeket, a Viszonteladó által megadott címre (4015 Debrecen Pf. 65) kell címezni. Az e-mail, vagy fax útján küldött értesítések és közlések akkor tekinthetők joghatályosan megtettnek, ha azokat a küldő fél elküldött e-mailként, vagy fax igazolással igazolni tudja.

11.3. Forgalmazó írásbeli nyilatkozatának kézbesítését megtörténtnek és hatályosnak kell tekinteni, ha a kézbesítés azért hiúsult meg, mert a Viszonteladó az általa a Forgalmazónak előzetesen írásban bejelentett címén a Posta igazolása szerint “ismeretlen” volt, vagy a Posta a kézbesítés sikertelenségét “ismeretlen helyre költözött” vagy “nem kereste” vagy a “címzett nem vette át” jelzéssel igazolta.

12. Egyéb rendelkezések

12.1. Viszonteladó kötelezi magát arra, hogy viszonteladói tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően folytatja és nem működik közre sem közvetlenül sem közvetve semmilyen illegális, fiktív vagy megtévesztésre alkalmas jogügyletben.

13. Illetékesség, joghatóság

13.1. Jelen szerződésből eredő jogvita esetén a felek a Debreceni Városi Bíróság kizárólagos illetékességét, hatáskör hiányában pedig a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

13.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és egyéb vonatkozó hatályos magyar jogszabályi rendelkezések megfelelően irányadóak.

Kelt: Debrecen, 2011. Szeptember 26.

Verzió: 110926

Kategóriák
MárkáinkA logóra kattintva elérheti a termékeket
A4TechAcerAkygaALCORAmazonAMDAOCAPCAppleAsRockAsusAten
BasicXL
CaptivaCase LogicClub3DCreativeCrucialCSXCullmann
Dell
EATONEPSONEset
FargoFujitsu
GeilGembirdGIGABYTE
HitachiHP
Inno3DIntel
Keep OutKingmaxKingston
LC-PowerLenovoLexma
M-TECHMaxdataMEDIA-TECHModeComMyAudio
N-CaseN-DriveN-PowerNikon
PanasonicPandaPCM-PowercomPopcornPortPoVPrestigio
RAZERRevoltec
SamsungSAPPHIRESeagateSharkoonSilicon PowerSpireSPSStarSymantecSynology
T-SystemsTargusTnBTP-LINKTRANSCEND
Vipower
WayteQWestern Digital
Y-Cam
Cégadatok
XPSR Kft.
Telephely: 4027 Debrecen, Füredi utca 34. fszt. 2.
Levelezési cím: 4027 Debrecen, Füredi utca 34. fszt. 2.
Adószám: 22919779-2-09
Budapest Bank Zrt: 10103434-42140700-01004001
Tel./Fax: +36 52 479-086
Nyitvatartás: H-P: 9:00-17:00
Munkatársaink
Póser Norbert +36 20 299-20-18 levél küldése
Varga Tamás +36 20 299-06-05 levél küldése
Az oldal üzemeltetője süti fájlokat (cookie) használ, az adatvédelmi szabályzat rendelkezései szerint. A süti fájlok a számítógépén tárolódnak.